Mass Pike采用e - zpass系统

如果您对E-ZPass MA或Pay-By-Plate MA有任何疑问,请直接联系美国交通部:

EZDriveMA客户服务中心
27 Midstate开车
马奥本,01501 - 1800
传真:(508)786 - 5222